VINATOP

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Vinatop

Hạng mục:

1. Thiết kế logo công ty

2. Thiết kế name card

3. Thiết kế tiêu đề thư

4. Thiết kế phong bì thư

5. Thiết kế hóa đơn

6. Thiết kế thiệp mời tham dự hội chợ

7. Thiết kế Catalogue men màu Vinatop