Thiết Kế Logo Đại Học Trưng Vương

 

Hiền Tài Là Nguyên Khí Quốc Gia!

Đại Học Trưng Vương là nơi nuôi dưỡng hiền tài.

Thiết kế Logo Trưng Vương University phải thể hiện rõ bản chất của ý niệm này.