HDT

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng HDT Hà Nội

Các hạng mục thiết kế thương hiệu do Goldidea đã thực hiện:

  • Thiết kế logo công ty
  • Sáng tác slogan công ty xây dựng HDT
  • Thiết kế name card
  • Thiết kế phong bì thư
  • Thiết kế tiêu đề thư
  • Thiết kế hóa đơn
  • Thiết kế kẹp file
  • Thiết kế đồng phục thi công
  • Thiết kế mũ bảo hộ