FRIENDSTECH

Khách hàng: Công ty TNHH Friendstech

Các hạng mục thiết kế thương hiệu do Goldidea đã thiết kế:

  • Thiết kế logo công ty
  • Thiết kế name card
  • Thiết kế tiêu đề thư
  • Thiết kế phong bì thư
  • Thiết kế hóa đơn